INFO-BREV OKTOBER 2019

Information til beboerne om ny affaldssortering

Den 1. marts 2020 indfører Solrød kommune en ny og grundigere affaldssortering for alle borgere. I den forbindelse har bestyrelsen haft en medarbejder fra kommunen ude hos os for at give vejledning om de nye tiltag.

Der er fra kommunens side visse krav, så renovationsfolkene kan få et rimeligt arbejdsmiljø. Foreningen er derfor forpligtet til at opfylde disse krav.

I stedet for de nuværende skraldestativer får alle beboere en mørkegrå affaldsvogn på 240 L (samme størrelse som de grønne vogne til haveaffald). Denne vogn er delt i 2 rum – til bioaffald og restaffald.   Kommunen udleverer en køkkenspand med poser til bioaffaldet. Poserne er gratis og suppleres op efter behov. Vognen tømmes hver 14. dag.

Vognene skal stå på kørefast og kørevenligt underlag, og der må max være 8 – 10 m til fortovskanten. Samtidig skal vognene kunne transporteres på kørefast underlag hele vejen til og fra renovationsbilen. Det betyder, at vores forening skal have bragt dette i orden.

Hos Tyreløkke 20, 22, 25, 32, 44 og 54 skal der intet gøres. Her er der klar til at køre vognene ind og ud, og der er i forvejen kørefast underlag i form af fliser.

Under trapperne ved Tyreløkke 17-19, 26 -28, 27 – 29, 46 – 48 og 50 -52 bliver der lagt fliser i niveau med gangstien på den del af området, hvor vognene skal stå. Desuden bliver der sat aftagelige kæder op mellem trappens stolper, i håbet om, at kæderne kan holde på vognene, som er temmelig vindfølsomme. Bestyrelsen har erfaring for, at den megen blæst vi har – især fra vestlige retninger – ofte får affaldsstativer og især de noget lettere haveaffaldsvogne til at vælte rundt i området. Der skulle nødigt ske skader på noget ved kraftig vind fx på parkerede biler.

Ved gavlene Tyreløkke 38 - 40 og 58 - 60 er der trappetrin. For at undgå disse er det nødvendigt, at der nedenfor trinnene bygges en træbås op ad hegnet mellem mur og skur, hvor vognene kan placeres. Her bliver der sat aftagelig kæde for. Ved 58 – 60 fjernes der græs og lægges fliser i båsen. Ved Tyreløkke 34 – 36 er der parkering tæt ved udendørstrappen. Derfor bliver der bygget træbås op ad gavlmuren, hvor vognene så placeres med kæde for. Det betyder altså, at området under udendørstrappen til 1. sal ikke mere benyttes til affaldsplads ved disse tre gavle.

Som tidligere nævnt er det foreningens ansvar at få bragt tingene i orden. Det kræver desværre, at der nogle steder bliver behov for at lægge fliser på ”privat” område. Det gælder Tyreløkke 21, 23, 30, 42 og 56.

Tyreløkke 30 skal have sin affaldsvogn placeret helt ude ved gangstien (max 8 – 10 m til kantsten/vej). Der lægges fliser i niveau med gangstien på et areal, der ca. svarer til vognens grundareal. Desuden bygges en træbås i forbindelse med hegn ind til Tyreløkke 32. Der sættes aftagelig kæde op.

Lige inden for havelågen hos Tyreløkke 21, 23 og 56 fjernes jord/græs, og der lægges fliser i niveau med fortov og gangsti. Fliserne vil dække et areal der nogenlunde svarer til en affaldsvogns grundareal. Hos Tyreløkke 42 lægges de nuværende fliser om, så de kommer i niveau med gangstien. Der vil her blive omlagt et område, der svarer nogenlunde til en affaldsvogns grundareal. Ifølge anlægsfirmaet kan dette gøres uden at ødelægge den nuværende gårdsplads.

Langs fortovskanten Tyreløkke 17 – 29 vil der tre steder blive lavet en 1 m bred asfalt rampe, så de private affaldsvogne kan køres til og fra renovationsbilerne. På den måde skulle reglen om max 8- 10 m til fortovskant være overholdt.

Der skal anlægges en helt ny og større fælles containerplads i foreningen. Den nuværende plads overfor Tyreløkke 58 -60 er ikke stor nok, og den bliver derfor nedlagt.  Den nye fælles containerplads bliver placeret skråt over for Tyreløkke 27-29, på den lille græsplæne ind mod parcelhusene. Ud over de store containere vi har nu til papir, pap og flasker, får vi yderligere 2 store plastcontainere. Pladsen skal være kørefast, dvs. med fliser, og der skal være en asfaltrampe ud til vejen, hvor containerne kan køres ud og ind på plads efter tømning. Der bliver sat hegn op omkring pladsen for at sikre mod vinden og for at camouflere containerne lidt.

Der er indhentet tre tilbud, og bestyrelsen har valgt det billigste. Samtidig er det også et firma, som bestyrelsen mener, kan udføre et ordentligt stykke arbejde. Prisen er 116.800 kr. og det bliver anlægsfirmaet ”Træ og busk”, der skal udføre arbejdet. Firmaet har meldt ud, at det muligvis begynder arbejdet omkring uge 47 – 48, således at arbejdet forventes færdigt inden jul.

Beboerne i de store boliger skal være opmærksomme på, at de selv er ansvarlige for, at deres havelåge selv kan stå åben, så renovationsfolkene kan køre vognene både ud og ind uden besvær.

Det nye træværk males I 2020 sammen med foreningens andet grønt træværk.

Så vidt bestyrelsen er orienteret bliver der ingen ændring i affaldsordningen med haveaffald. Man skal stadig selv køre den grønne affaldsvogn ud, og man er ligeledes selv ansvarlig for opbevaring af vognen.

Det har længe været et ønske fra en del beboere at få ordnet området under udendørstrapperne, så der ser pænt ud. Nu bliver der så lagt fliser på ovennævnte steder. På det resterende område under trapperne vil bestyrelsen sørge for, at der bliver lagt ukrudtsdug og granitskærver. Det kan vi selv ordne ganske billigt.

Bestyrelsen vil derfor opfordre beboerne i gavlboligerne (både i stuen og på 1. sal) til at holde området under trapperne frit for ukrudt. Der er masser af havearbejde at udføre på foreningens årlige lugedage, så man kan ikke forvente, at der bliver luget under trapperne på disse dage.

Hvis man mener, at den 240 L affaldsvogn er for lille, kan man kontakte kommunen for at høre, om man kan få en større vogn eller måske tømning hver uge. Men bestyrelsen skal have besked om det, før man henvender sig til kommunen. Desuden vil det være for egen regning, hvis man har særordning.

Venlig hilsen - Bestyrelsen Ørnesædet III