Generalforsamlinger

Referat af ordinær generalforening i A/B Ørnesædet III mandag d. 4. marts 2019 afholdt kl. 18.30 i fælleshuset, Tyreløkke 62, Havdrup

13 andele var repræsenteret på generalforsamlingen. Til stede var ligeledes repræsentant for Vestegnens Boligadministration Nanna Kobyluch samt foreningens revisor Svend Gideon.

Generalforsamlingen startede kl. 18.30

1)      Valg af dirigent og referent. Formanden Jesper Andersen bød velkommen og foreslog Nanna Kobyluch som dirigent og bestyrelsesmedlem Lene Olsen som referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.  Nanna K. konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Der var 13 andele ud af 28 repræsenteret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig til samtlige punkter på dagsordenen.

2)      Bestyrelsens beretning. Formanden gennemgik hovedpunkterne i beretningen. Bestyrelsens noget omfattende arbejde med organisering af de overordnede ting omkring fælleshuset blev fremhævet. Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.

3)      Forelæggelse af årsregnskab, godkendelse af regnskab og værdiansættelse -  Revisor Svend Gideon gennemgik regnskabet for 2018. Han bemærkede, at foreningen – efter låneomlægningen - nu har langt færre udgifter til renter, i stedet betales der ekstra meget af på lånet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Andelskroneværdien for 2019 blev enstemmigt godkendt. Stor bolig 855.225 kr., mellemstørrelse 602.644 kr. og lille bolig 449.676 kr.

Herefter gennemgik Nanna K. et nyt lovpligtigt nøgleoplysningskort.

4)      Forelæggelse af drifts – og likviditetsbudget. Revisor Svend G. gennemgik budgettet for 2019. Budgettet for 2019 blev enstemmigt godkendt.

5)      Fastsættelse af lugedage på foreningens fællesarealer – I lighed med de foregående år var der forslag om, at man som andelshaver har 3 fælles lugedage/havedage i foreningen i 2019:

Søndag d. 19. maj kl. 10 – 12, alm. forefaldende havearbejde

Søndag d. 16. juni kl. 10 – 12, alm. forefaldende havearbejde, herunder klipning af hække og buskkant langs foreningens buskads ved Løkkestien.

Søndag d. 15. september kl. 10 – 12, alm. forefaldende havearbejde, herunder beskæring af græskanter. Lugedagene blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af ”lugegebyr”: 500 kr. betales for udeblivelse pr. lugedag – i alt (3 x 500 kr.) 1500 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Et skriftligt afbud til én af de 3 lugedage accepteres. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6)      Valg til bestyrelsen – Bestyrelsen har bestået af formand Jesper Andersen (2019), Lene Olsen (2019), Kristina Pedersen (2020) og Simon Bekke (2020). Jesper Andersen blev genvalgt som formand. Lene Olsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Begge blev enstemmigt genvalgt for 2 år.

Dette betyder, at bestyrelsen i 2019 herefter består af formand Jesper Andersen, næstformand Kristina Pedersen, sekretær Lene Olsen og bestyrelsesmedlem Simon Bekke.

Valg af suppleanter – Maj Britt Pelant blev enstemmigt valgt som 1. suppleant for 1 år. Kristina Hansen blev enstemmigt valgt som 2. suppleant for 1 år.

Valg af revisor – Svend Gideonblev enstemmigt valgt for endnu et år som foreningens revisor.

Valg af administrator – Vestegnens boligadministrationblev enstemmigt valgt for endnu et år som foreningens administrator.

7)      Evt. – Det blev nævnt, at der er pladsproblemer ved parkeringen Tyreløkke 46 – 56, dels pga. en lygtepæl og dels pga. at ikke alle er lige omhyggelige, når de parkerer deres bil. Bestyrelsen lovede at se på sagen. En flytning af lygtepælen vil kræve tilladelse fra kommunen, og udgiften vil sandsynligvis blive foreningens problem. Måske kan alle p-pladser i stedet flyttes et lille stykke mod nord. Samtidig fjernes noget af hækken ved Tyreløkke 46, så vejen stadig er bred nok til, at renovation og brandbiler kan passere.

Der blev desuden efterlyst flere p-pladser. Men skal der flere p-pladser i foreningen, kræver det et større anlægsarbejde med dertil hørende store udgifter.

Parkering frabedes ved fælleshuset, da disse p-pladser tilhører fælleshuset og A/B Ørnesædet I. I stedet kan man evt. parkere på den store parkeringsplads hos A/B Ørnesædet IV nær ved Tyreløkke 94 – 98. Her er der nogle gæste p-pladser. Vores forening har tilladelse fra kommunen til at benytte 4 p-pladser der.

For at fjerne vand fra kørebanen har A/B Ørnesædet I fået rettet lunkerne op ud for Tyreløkke 58. Der samler sig stadig en del vand, men nu tættere ved nr. 58. Det meste af den store vandpyt ligger dog fortsat på A/B Ørnesædet I´s matrikel.

Bestyrelsen for A/B Ørnesædet III ønsker ikke at deltage i opretning af vejbelægning i dette område, før alt er afklaret i forbindelse med KLAR Forsynings undersøgelser af grundvandsstanden i området. Herefter kan der sandsynligvis laves en helheds plan for hele området A/B Ørnesædet III og IV med dræn, pumpe m.m.

Flere gjorde opmærksom på, at der ikke bliver fjernet sne og saltet på området mellem fælleshuset og parkeringspladsen til fælleshuset. Det er et meget trafikeret område, ikke kun af biler der skal parkere, men også mange gående og cyklister. Bestyrelsen forsøger at finde en løsning. Måske vil A/B Ørnesædet I tage sig af opgaven, da området ligger på deres matrikel, eller også skal snerydningsfirmaet, som ordner vejene i området, ordne det.

Der er et par gangstier i foreningen, som ikke ligger ud for nogen bolig. Disse stier bør rydes for sne og saltes. Enkelte beboere tager af og til en frivillig tørn med sneskraberen, så stierne holdes fri for sne.

En beboer ønskede foreningens venteliste på køb af bolig offentliggjort. Nanna K. sørger for, at ventelisten bliver lagt ud på den hjemmeside, som foreningen har hos Vestegnens Boligadministration.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.25.

 

-----------------------------------------------------

 

 

 Referat af ordinær generalforening i AB Ørnesædet III tirsdag d. 6. marts 2018 afholdt kl. 18.30 i fælleshuset, Tyreløkke 62, Havdrup

 

16 andele var repræsenteret på generalforsamlingen.

Til stede var ligeledes revisor Svend Gideon samt som repræsentant for vestegnens Boligadministration Nanna Kobyluch.

 Generalforsamlingen startede kl. 18.30

 

1)      Valg af dirigent og referent. Formanden Jesper Andersen bød velkommen og foreslog Nanna Kobyluch som dirigent og Lene Olsen som referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.  Nanna K. konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Der var 16 andele ud af 28 repræsenteret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig til de fleste punkter på dagsordenen. Dog kunne vedtægtsændringer og - tilføjelser kun godkendes foreløbigt, da der ikke var 2/3 af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen. En endelig beslutning omvedtægtsændringer og - tilføjelser kræver derfor en ekstraordinær generalforsamling.

 

2)      Bestyrelsens beretning. Formanden gennemgik hovedpunkterne i beretningen, som var blevet udleveret sammen med indkaldelsen. Der blev spurgt til foreningens venteliste, og Nanna K. kunne fortælle, at ventelisten er aktiv, og at der bliver sendt girokort ud i løbet af året til dem, der har tilmeldt sig listen. En andelshaver foreslog, at de fire andelsboligforeninger i Ørnesædet skulle undersøge, om det var muligt at få en fælles forsikring for evt. at spare nogle penge. Dette har dog været undersøgt for et par år siden, og det viste sig dengang, at det ville blive for besværligt med en fælles forsikring og ikke kunne betale sig. Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.

 

3)      Forelæggelse af årsregnskab, godkendelse af regnskab og værdiansættelse -  Revisor Svend Gideon gennemgik regnskabet for 2017. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  Andelskroneværdien blev enstemmigt godkendt.

 

4)      Forelæggelse af drifts – og likviditetsbudget. Revisor Svend Gideon gennemgik budgettet for 2018. Han bemærkede, at efter låneomlægningen bliver der nu betalt rigtig mange penge af på lånet. Da der samtidig ikke bliver nogen huslejeforhøjelse i 2018, medfører det, at der ikke er helt så mange penge til vedligeholdelse, som det foregående år. Efter ønske fra bestyrerne for fælleshuset er der i foreningens budget indlagt kontingentforhøjelse til fælleshuset på 100 kr. pr. andel til i alt 200 kr. pr. andel. Forhøjelsen skyldes ønske om flere penge til nyanskaffelser og vedligeholdelse af fælleshuset. Hvis der er flertal i de fleste     andelsboligforeninger for en kontingentforhøjelse, forventes det, at alle foreninger betaler forhøjelsen, da man har et fælles ansvar for fælleshuset. Budgettet for 2018 blev enstemmigt godkendt.

 

5)      Bestyrelsen ønsker en drøftelse af om rensning af foreningens tagrender er et fælles anliggende, eller om det er den enkelte andelshavers opgave – Bestyrelsen havde indhentet et par tilbud på rensning af tagrender på ca. 11.000 kr. og 17.000 kr. Der blev diskuteret for og imod at bruge fagfolk til opgaven. Rensning af tagene blev også nævnt som forebyggelse af mos i tagrenderne. Da foreningens boliger er rækkehuse, hænger andelshavernes tagrender sammen i forlængelse af hinanden. Det giver så problemer, når ikke alle renser deres tagrender. Der var mest stemning for at udføre arbejdet selv. En andelshaver foreslog, at man lagde opgaven med rensningen ind på en udvidet lugedag, således at det blev en fællesopgave at hjælpe de andelshavere, der har svært ved selv at udføre opgaven. Det skulle så være 1. lugedag d. 27. maj fra kl. 10 – 14, hvor man først ordnede de grønne fællesområder og derefter hjalp hinanden med at rense tagrender. Bestyrelsen fik som opgave at skaffe nogle ekstra redskaber til opgaven. Det blev understreget, at generalforsamlingen naturligvis opfordrer de af andelshaverne, der selv kan udføre rensningen til at få det gjort inden d. 27. maj. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, under forudsætning af, at forslaget om datoer for lugedage senere blev vedtaget på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen foreslår, at det store buskads mellem haverne (Tyreløkke 38 – 58) og Løkkestien beskæres til ca. 2 meters højde. Det blev diskuteret, hvor meget der skulle skæres af buskadset, og om de højeste træer skulle helt væk eller ej. Hvis andelshaverne i fremtiden måske selv ønsker at holde buskadset nede i en passende højde ud for deres bolig, så mente man, at en højde på 1,50 m var bedre end 2 m.                                                       

Man nåede frem til følgende ændringsforslag: Buskadset beskæres til 1,50 meters højde. Dette blev enstemmigt vedtaget. Forslaget om de højeste træer skulle beskæres helt til jorden blev vedtaget med 13 for, 2 imod og 1 blank. Af de 3 tilbud på udførelse af beskæringen blev tilbud 1 fra ”Træ og busk” på 14.500 kr. enstemmigt vedtaget.   Beskæringen udføres snarest muligt efter generalforsamlingen.

 

Fastsættelse af lugedage på foreningens fællesarealer – Det oprindelige forslag ”søndag d. 27. maj kl. 10 – 12 alm. forefaldende havearbejde” blev udskiftet med søndag d. 27. juni kl. 10 – 14 alm. forefaldende havearbejde og rensning af foreningens af tagrender (jf. punktet om rensning af tagrender).

 

Søndag d. 17. juni alm. forefaldende havearbejde, herunder klipning af hække og buskkant langs foreningens buskads ved Løkkestien.

 

Søndag d. 16. september kl. 10 – 12 alm. forefaldende havearbejde, herunder beskæring af græskanter. Lugedagene blev enstemmigt godkendt.

 

Fastsættelse af ”lugegebyr”: 300 kr. betales for udeblivelse fra en lugedag – i alt (3 x 300 kr.) 900 kr. En andelshaver foreslog, at beløbet blev sat op til 500 kr. for udeblivelse fra en lugedag – i alt (3 x 500 kr.) 1500 kr. Der var bred enighed om, at dette var en god idé, da beløbet ikke har været reguleret i mange år. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Et skriftligt afbud til lugedag accepteres, såfremt man møder op de to andre gange. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Forslag om ændring af foreningens vedtægter § 24.1 – Generalforsamlingen (GF)indkaldes skriftligt per e-boks, per e-mail eller ved fysisk brev med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær GF indkaldes med mindst 8 dages varsel. GF afholdes senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

Fristen for indkaldelsen regnes fra dateringen i indkaldelsen, hvis indkaldelsen samme dag som dateringen er afleveret til e-boks, udsendt via e-mail eller afleveret til Post Nord (tidligere Post Danmark) eller et tilsvarende selskab, eller afleveret direkte i modtagerens postkasse.

 

Offentliggørelse af indkaldelsen, samt dokumenter/bilag kan ske ved udsendelse via e-boks, e-mail, almindeligt brev eller ved henvisning per brev til en hjemmeside, hvor dokumenterne/bilagene kan hentes som ”PDF” eller lignende fil formater.

 

Ved udsendelse via e-mail er det modtagerens ansvar, at e-mail adressen til enhver tid er virksom, og ved udsendelse af fysisk brev, så er det modtagerens ansvar, at den fysiske adresse er korrekt, herunder at der er en postkasse, hvor forsendelsen kan modtages i henhold til enhver tid gældende regler, herunder med korrekt navn, efternavn, firmanavn m.v. på postkassen.

 

Ved anvendelse af e-boks eller e-mail, så er det afsender uvedkommende om modtageren ikke kan modtage indkaldelsen, hvis det skyldes tekniske årsager enten hos afsender eller modtager. Hvis der opstår tekniske problemer hos afsender, så er afsender forpligtet til så hurtigt som muligt at sende indkaldelsen per fysisk brev med påtrykt porto.

 

Afsender/foreningen kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tekniske problemer hos afsender eller modtager.

 

Kommunikation via e-boks og e-mail kan også gælde generalforsamlingsreferater, årsopgørelser over vand – og varmeregnskaber, samt meddelelser fra bestyrelsen og administrator m. fl.

 

GF referater vil dog som udgangspunkt være tilgængelige på foreningens hjemmeside, hvis en sådan haves, to uger efter GF´s afholdelse, og der vil normalt ikke blive udsendt brev herom.

 

Ejere som ikke tilmelder sig e-boks eller har oplyst gyldig e-mail adresse vil kunne opkræves et gebyr på kroner 100 eller et andet beløb vedtaget på en generalforsamling per år til dækning af porto- og fotokopiomkostninger. Gebyrets størrelse vil kunne blive taget op på enhver generalforsamling i foreningen, og gebyrets størrelse vedtages med almindeligt stemmeflerhed svarende til 50 % af de fremmødte.

 

Foreningen betaler et årligt abonnement på kroner 300 per år.

 

Forslaget blev foreløbigt godkendt af alle. Men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig i forhold til vedtagelse af vedtægtsændringer, skal forslaget på en ekstraordinær generalforsamling, for evt. at blive endelig vedtaget. Det kræves ifølge vedtægterne, at der skal være mødt mindst 2/3 af andelshaverne op til den ordinære generalforsamling for at kunne vedtage en vedtægtsændring.

 

Forslag om tilføjelse til foreningens vedtægter § 31.1: ”Administrator skal være professionelt forsikret og være medlem af Ejendomsforeningen Danmark.”

 

Forslaget blev foreløbigt godkendt af alle. Men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig i forhold til vedtagelse af vedtægtstilføjelse, skal forslaget på en ekstraordinær generalforsamling, for evt. at blive endelig vedtaget. Det kræves ifølge vedtægterne, at der skal være mødt mindst 2/3 af andelshaverne op til den ordinære generalforsamling for at kunne vedtage en vedtægtstilføjelse.

 

6)      Valg til bestyrelsen – Bestyrelsen har bestået af formand Jesper Andersen (2019), Lene Olsen (2019), Kristina Pedersen (2018) og Christina Dürr (2018). Kristina Pedersen vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Hun blev enstemmigt genvalgt. Christina Dürr ønskede ikke genvalg. I stedet blev Simon Bekke enstemmigt valgt til bestyrelsen. Begge valgt for 2 år.

 

Dette betyder, at bestyrelsen herefter består af formand Jesper Andersen, næstformand Kristina Pedersen, sekretær Lene Olsen, og bestyrelsesmedlem Simon Bekke.

 

Valg af suppleanter – 1. suppleantNina Poulsen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Maj Britt Pelant enstemmigt valgt som 1. suppleant for 1 år. Kristina Hansen blev enstemmigt genvalgt som 2. suppleant for 1 år.

 

Valg af revisor – Svend Gideonblev enstemmigt valgt for endnu et år som foreningens revisor.

 

Valg af administrator – Vestegnens boligadministrationblev enstemmigt valgt for et år som foreningens administrator.

 

7)      Evt. – En andelshaver spurgte til udskiftning af et vindue. Bestyrelsen kunne informere ham om, at det vil ske i sommerperioden. Nanna K. foreslog, at man skulle prøve en ny form for ekstraordinær generalforsamling, som Vestegnens boligadministration har haft gode erfaringer med. Sædvanligvis indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, og andelshaverne møder så fysisk op i fælleshuset. I stedet kan administrator sende stemmesedler ud til alle andelshavere pr. e-mail eller brev. Så kan man hjemmefra stemme ja eller nej til vedtægtsændringerne. Der var god interesse blandt de fremmødte for denne mulighed, så man slap for at gå til endnu en generalforsamling.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45.

 

Referent Lene Olsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 På den ekstraordinære generalforsamling d. 12. april 2018 vedtog man de to vedtægtsændringer til § 24 og §31, som er nævnt under pkt. 5 i referat af den ordinære generalforsamling.

Referatet kan fås hos administrator eller evt. foreningens formand.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

På en ekstraordinær generalforsamling  den 18. januar 2018 vedtog man en omlægning af foreningens lån. Referatet kan fås ved henvendelse til administrator eller evt. foreningens formand.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ørnesædet 3

Tirsdag den 28. marts 2017

Dagsorden:

1.                          Valg af dirigent

2.                          Bestyrelsens beretning

3.                          Regnskab 2016 og værdiansættelse

4.                          Budget 2017

5.                          Forslag

6.                          Valg

7.                          Evt.

Til stede var 11 andelshavere (plus 5 fuldmagter). Fra administrationen deltog advokat Per Felby. Desuden var foreningens revisor Svend Gideon til stede.

1.      Formanden Jesper Andersen bød velkommen og foreslog Per Felby som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Felby konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Derefter læste Felby dagsordenen op, og den blev enstemmigt godkendt. Lene Olsen fungerede som referent.

 

2.      Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

3.      Revisor Svend Gideon gennemgik regnskabet for 2016. Det blev enstemmigt godkendt. Svend Gideon nævnte, at foreningen har en rigtig god økonomi, og at det er en god idé at lægge penge til side til senere vedligeholdelse.Andelskroneværdien blev enstemmigt godkendt.

 

4.      Budget for 2017 blev gennemgået af Svend Gideon.Budgettet blev derefter enstemmigt godkendt.

 

5.      Forslag 1 – 5 (lugedage, gebyr og have areal) blev enstemmigt vedtaget.

5.1 Fastsættelse af fælles arbejdsdage på foreningens område i 2017:                                                                                                        

Søndag d. 14. maj, kl. 10 – 12, alm. forefaldende havearbejde

Søndag d. 17. juni, kl. 10 – 12, alm. forefaldende havearbejde samt hækklipning

Søndag d. 18. september kl. 10 – 12, alm. forefaldende havearbejde  

5.2  Fastsættelse af ”græsslåningsgebyr (3 x 300 kr. for udeblivelse fra lugedag) i alt 900 kr. 

5.3   Et skriftligt afbud til en fælles arbejdsdag/lugedag er tilladt, såfremt man møder op de andre to gange.      

5.4   Eventuelle rykkere i forbindelse med manglende betalinger fx husleje tillægges rykkergebyr ifølge gældende lovgivning.        

5.5  Have areal ved Tyreløkke 17 godkendt.

5.6  Forslag ang. vedtægtsændring § 31.1 var der fuld opbakning til, men forslaget går videre til endelig vedtagelse på en ekstra ordinær generalforsamling.  Med 11 stemmeberettigede fremmødte andelshavere plus 5 fuldmagter var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer. Der skal være mindst 2/3 stemmeberettigede.

5.7  Forslag fra Hilleborg Anker om lægning af fliser under trapperne Tyreløkke 40, 48 og 52 blev diskuteret. Der er ofte meget ukrudt under trapperne, og ikke alle andelshavere i gavlboligerne fjerner ukrudt og holder orden. Hvordan løses dette problem? Formanden havde et tilbud med på 12.000 kr. for lægning af fliser. Flere forslag kom frem. Man kunne lægge skærver i stedet for fliser. Det er billigere. Ukrudtet kunne evt. fjernes på lugedage. Der var tvivl om, hvem der egentlig skal passe området under trapperne, og er det foreningen, der skal betale for lægning af fliser? Felby anbefalede, at sagen gives videre til bestyrelsen og administrator, som så ser på sagen. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Men samtidig blev der kraftigt opfordret til, at indtil man fandt en løsning på sagen, så er det op til andelshaverne i gavlboligerne at holde orden under trapperne - herunder at fjerne ukrudt og cigaretskod.

                              

6.      Valg til bestyrelsen – Jesper Andersen blev genvalgt som formand, og Lene Olsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Begge blev valgt for 2 år.

 

Valg af suppleanter – Nina Poulsen blev genvalgt som 1. suppleant, og Kristina Hansen blev genvalgt som 2. suppleant, begge for 1 år.

Valg af revisor – Svend Gideon blev valgt for endnu et år.

Valg af administrator – Der var fuld opbakning til bestyrelsens forslag om, at foreningen skifter administrator til ”Vestegnens boligadministration APS” ved Torben BB Hansen. Men det kræver, at vedtægtsændringen §31.1 bliver endelig vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.

 

7.      Eventuelt – Formanden nævnte, at alle havde fået et tilbud om rabat på maling fra ”Hovedgadens farver”. Der blev spurgt til problemerne med at betale husleje for april måned. Felby lovede at undersøge sagen.

 Generalforsamlingen sluttede kl. 19.50.

 Referent Lene Olsen

 Dirigent Per Felby                                                            Formand Jesper Andersen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i

Andesboligforeningen Ørnesædet 3 tirsdag d. 25. april 2017

 

10 husstande var til stede plus 1 fuldmagt

 

1)      Foreningens administrator Per Felby blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at man var beslutningsdygtige.

 

2)      Vedtægtsændringen til § 31 stk. 1 blev enstemmigt vedtaget

 

Referent Lene Olsen                                                                            Dirigent Per Felby

 Formand Jesper Andersen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ørnesædet 3

Torsdag den 31. marts 2016

Dagsorden:

1.                          Valg af dirigent

2.                          Bestyrelsens beretning

3.                          Regnskab 2015 og værdiansættelse

4.                          Budget 2016

5.                          Forslag

6.                          Valg

7.                          Evt.

 

Til stede var 15 andelshavere (plus 2 fuldmagter). Fra administrationen deltog advokat Per Felby og hans samarbejdspartner revisor Finn Jensen.

  1. Formanden Jesper Andersen bød velkommen og foreslog Per Felby som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Felby konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Derefter læste Felby dagsordenen op, og den blev enstemmigt godkendt. Lene Olsen fungerede som referent.

      2. Formand og administrator gennemgik enkelte punkter i bestyrelsens beretning. Der blev spurgt til, hvem Finn Jensen var, og om hvorfor man skulle sende e-mail til ham med oplysninger om navn og adresse. Bestyrelsen og Felby kunne oplyse, at Finn Jensen er revisor og arbejder sammen med Felby. Finn Jensen står for det daglige arbejde med foreningens økonomi fx bogføring, husleje og opkrævning af lugegebyr. Det er blevet almindeligt at benytte e-mail som kommunikationsmiddel, så derfor ønsker både administration og bestyrelse en e-mail - liste over andelshaverne. Beretningen blev derpå enstemmigt godkendt.

     3. Finn Jensen gennemgik regnskabet for 2015. Det blev enstemmigt godkendt. Andelskroneværdien blev enstemmigt godkendt.

     4. Budgettet (indeholdende en mindre huslejeforhøjelse) blev gennemgået af Finn Jensen. En andelshaver gav udtryk for, at man sagtens kunne have forhøjet huslejen noget mere, så der blev sparet flere penge op til vedligeholdelse.Budgettet blev derefter enstemmigt godkendt.

     5. A - Forslag om vedtægtsændring af § 9. Her stemte 16 for og 1 i mod. Forslaget går derfor videre til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. Med 15stemmeberettigede fremmødte andelshavere plus 2 fuldmagter var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer. Her kræves, at der skal være 2/3 af andelshaverne til stede ved afstemningen.

Forslag om ændring af vedtægter i forbindelse med brug af revisor § 33 fik fuld opbakning. Forslaget går derfor videre til en endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.

       5. B – Forslag om ændring af husordenen blev enstemmigt vedtaget. En andelshaver pointerede under dette punkt, at alle (også bestyrelsesmedlemmer) skal huske at male alt træværk i udhænget på bygningerne. Nogle beboere blev i tvivl, om de nu havde husket det. Den samme andelshaver nævnte derefter de breve, bestyrelsen sender ud til beboerne. Han gav udtryk for, at de bærer præg af at være ”trusselsbreve”, som et enkeltbestyrelsesmedlem egenhændigt står for. Både bestyrelsen og Felby kunne dog blankt afvise dette. Alt, hvad der bliver sendt ud til beboerne, så som infobreve, meddelelser om vedligeholdelse m.m. bliver godkendt af et flertal i bestyrelsen, og administrator får tilsendt eksemplar. En del af beboerbrevene bliver desuden lavet i samarbejde med administrator.

     5. C – Fastsættelse af fælles arbejdsdage på foreningens område i 2016:                                                                                                       

           Søndag d. 22. maj, kl. 10 – 12, alm. forefaldende havearbejde 

           Søndag d. 19. juni, kl. 10 – 12, alm. forefaldende havearbejde samt hækklipning

           Søndag d. 18. september kl. 10 – 12, alm. forefaldende   havearbejde                                                                       

      C2 -  Fastsættelse af ”græsslåningsgebyr (3 x 300 kr. for udeblivelse fra lugedag) i alt 900 kr.

       C3 - Et skriftligt afbud til en fælles arbejdsdag/lugedag er tilladt, såfremt man møder op de andre to gange.                                                                                                                                                                                                                            

       C4 - Eventuelle rykkere i forbindelse med manglende betalinger fx husleje tillægges rykkergebyr ifølge gældende lovgivning.

Alle 4 punkter blev enstemmigt vedtaget.  

        5. D - Forslag om farveskift på vinduer og terrassedøre. Der var en vis interesse for at få frisket bygningerne op med et farveskift, som dog ville blive et noget større stykke malerarbejde end ved almindelig vedligeholdelsesmaling. Forslaget blev nedstemt med 6 for, 8 i mod, 3 undlod at stemme.

         5. E - Forslag om vedligeholdende maling af udendørs vinduer inden 1. september 2016 blev enstemmigt vedtaget.

        5. F – Forslag om vedligeholdelsesmaling af undersiden af repos på udendørstrapperne inden 1. september 2016 blev enstemmigt vedtaget.

         6. Valg til bestyrelsen – Christina Dürr og Kristina Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Valg af suppleanter – Nina Poulsen blev genvalgt som 1. suppleant, og Kristina Hansen blev genvalgt som 2. suppleant, begge for 1 år.

Valg af revisor/regnskabsassistent – dette punkt blev udsat til den ekstraordinære generalforsamling, da vedtægtsændringen af §33 først skal vedtages.

Valg af administrator – Per Felby blev genvalgt.

7. Eventuelt – Formanden spurgte til, om der i forbindelse med foreningens 30 års fødselsdag var stemning for lidt fællesspisning efter en lugedag. Da en del viste interesse for det, vil bestyrelsen tage initiativ til et arrangement - gerne med hjælp fra beboerne.

  1. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.

    Referent Lene Olsen

    Dirigent Per Felby                                                            Formand Jesper Andersen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Referat af ekstraordinær generalforsamling 14. april 2016

 

 13 andele var repræsenteret 

 

1.      Kristina Pedersen blev valgt til dirigent.

  

2.      Vedtægtsændringer til § 9 blev vedtaget.

 

3.      Vedtægtsændringer til § 33 blev vedtaget 

 

4.      Valg af revisor blev udsat til en ny ekstraordinær generalforsamling. Der blev fremlagt forskellige holdninger til, hvem der skal være foreningens revisor. Selvom det er lovligt, var nogle bekymrede for at vælge Finn Jensen, da revisionen så ville blive en form for selvkontrol. Andre havde mere fokus på at få det så billigt som muligt. Man enedes derfor om, at bestyrelsen skulle indhente 3 tilbud fra revisorer. Herefter skulle bestyrelsen indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor en revisor så vælges.

 

Referent Lene Olsen                                                             Dirigent Kristina Pedersen

 

Formand Jesper Andersen

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 25. maj 2016

 

11 andele var repræsenteret plus 5 fuldmagter

 

1.      Per Felby blev valgt til dirigent. Han erklærede indkaldelsen lovlig ifølge vedtægterne. Forsamlingen var beslutningsdygtig. Lene Olsen fungerede som referent.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------